Žádost o přijetí do spolku na ochranu pitné vody pro 140 tisíc lidí

Žádost o přijetí můžete podat i zde
online vyplněním formuláře

Čestně prohlašuji, že svými postoji a jednáním budu podporovat aktivity, které povedou k ochraně pitné vody pro 140 tisíc lidí před možným ohrožením těžbou štěrku.


Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím s planými stanovami spolku Za vodu pro lidi, z.s. (dále jen „Spolek“), jehož členem se chci stát.
Jsem připraven/a respektovat výrok statutárního orgánu Spolku, který rozhoduje o členství. Stvrzuji, že v případě vzniku mého členství budu plnit veškeré povinnosti člena Spolku, budu se aktivně podílet na činnosti a naplňování cílů Spolku a budu se řídit stanovami a vnitřními předpisy Spolku, se kterými jsem se seznámil/a a budu respektovat rozhodnutí orgánů Spolku.


Tímto souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním mých osobních údajů pro vnitřní potřeby Spolku.


Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas poskytují na dobu mého členství ve Spolku.


Jednorázový vstupní členský poplatek do Spolku je 100,- Kč Číslo účtu 2801587808/2010, v.s. - rodné číslo nebo IČ.

Stisknutím Odeslat žádost o přijetí, potvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a přesné. 

QR kód pro platbu členského poplatku NAJDETE ZDE a můžete jej naskenovat ve Vaší bankovní aplikaci. Prosíme o vyplnění RČ nebo IČO jak VS.

Mobirise website maker - Click now